UnIQ - voorziening meer- en hoogbegaafdheid

Image
UnIQ-logo-RGB-groot

UnIQ is de bovenschoolse plusklas van Radar, vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Schouwen-Duiveland. Hier wordt begeleiding geboden aan meer- en hoogbegaafde kinderen van alle Radarscholen. UnIQ is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum Jan Wouter van den Doel in Zierikzee.

Algemene doelstelling

Passend Onderwijs is gericht op afstemming van onderwijs en begeleiding op behoeften van kinderen. Voor een deel van de pluskinderen wordt deze behoefte vertaald naar het baat hebben bij onderwijs in UnIQ door het omgaan met ontwikkelingsgelijken, terwijl voor een ander deel het wordt vertaald naar een specifieke hulpvraag van het kind zelf, de ouders en/of de school. We denken daarbij bijvoorbeeld aan onderpresteren, sociaal-emotionele problematiek, leren-leren, samenwerken, motivatie, e.d. Het belangrijkste doel van UnIQ is aan de slag te gaan met deze hulpvraag, alsook het afstemmen van onderwijs en begeleiding met de basisschool en daarmee het welbevinden van het kind (met name op de eigen basisschool) te bevorderen.

Doelgroep

De kinderen van UnIQ komen uit de groepen 4 tot en met 8 en worden in principe geplaatst voor de periode van een jaar. Na een half jaar vindt er een tussenevaluatie plaats om te kijken of het kind de doelen heeft behaald.

Image
UnIQ-logo-RGB-groot

UnIQ is de bovenschoolse plusklas van Radar, vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Schouwen-Duiveland. Hier wordt begeleiding geboden aan meer- en hoogbegaafde kinderen van alle Radarscholen. UnIQ is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum Jan Wouter van den Doel in Zierikzee.

Algemene doelstelling

Passend Onderwijs is gericht op afstemming van onderwijs en begeleiding op behoeften van kinderen. Voor een deel van de pluskinderen wordt deze behoefte vertaald naar het baat hebben bij onderwijs in UnIQ door het omgaan met ontwikkelingsgelijken, terwijl voor een ander deel het wordt vertaald naar een specifieke hulpvraag van het kind zelf, de ouders en/of de school. We denken daarbij bijvoorbeeld aan onderpresteren, sociaal-emotionele problematiek, leren-leren, samenwerken, motivatie, e.d. Het belangrijkste doel van UnIQ is aan de slag te gaan met deze hulpvraag, alsook het afstemmen van onderwijs en begeleiding met de basisschool en daarmee het welbevinden van het kind (met name op de eigen basisschool) te bevorderen.

Doelgroep

De kinderen van UnIQ komen uit de groepen 4 tot en met 8 en worden in principe geplaatst voor de periode van een jaar. Na een half jaar vindt er een tussenevaluatie plaats om te kijken of het kind de doelen heeft behaald.

Body

Aanmelding en plaatsing

In de maand mei wordt de Radarscholen gevraagd kinderen aan te melden. Daarbij spelen de groepsleerkracht, de Intern Begeleider en de ouders een belangrijke rol. De Intern Begeleider stuurt alle aanmeldingsdocumenten naar de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bestaat uit één schooldirecteur en één intern begeleider en een extern adviseur. Het is de taak van de plaatsingscommissie om op basis van alle aangeleverde informatie (door ouders en school) een besluit voor plaatsing in UnIQ te nemen. Dit besluit is bindend voor alle betrokken partijen. De Intern Begeleider en de leerkrachten worden geïnformeerd door de plaatsingscommissie; de ouders worden op de hoogte gesteld door de intern begeleider van de betreffende Radarschool.

Criteria

De kinderen voor UnIQ worden aangemeld op basis van:

  • resultaten van de methode gebonden toetsen
  • resultaten van IEP LVS-toetsen
  • informatie van ouders
  • het observatieverslag van de groepsleerkracht
  • resultaten van een IQ-test (optioneel)
  • resultaten van een signaleringsinstrument

Verlengers

De ervaring leert dat één UnIQ-periode voor sommige kinderen niet voldoende is. Deze kinderen kunnen bij de plaatsingscommissie aangemeld voor een 'verlengde periode'. De aanmelding kan gebeuren door de UnIQ-leerkracht en de intern begeleider van de school. Ouders kunnen een verzoek doen via de intern begeleider van de school. Verlengers worden niet automatisch geplaatst, maar op basis van de zwaarte van de zorg- en hulpvragen van alle aangemelde kinderen voor die periode. Het laatste woord is aan de plaatsingscommissie en is bindend voor alle betrokkenen.

Onderwijsaanbod

UnIQ kent een specifiek onderwijsaanbod. Het curriculum is opgebouwd uit de volgende onderdelen: sociaal-emotioneel leren, debat, filosofie, projecten, research, wetenschap en techniek, presenteren en excursies. De rol van de leerkracht tijdens de bijeenkomsten van UnIQ vraagt andere vaardigheden dan die van kennisoverdracht. Juist kennisoverdracht is het minst belangrijk. Veel meer van belang zijn de coachende vaardigheden, die liggen op sociaal-emotioneel gebied en het begeleiden en stimuleren van de leerprocessen.

Een dag in UnIQ

Tussen half negen en negen uur is de inloop. De kinderen werken dan met smartgames om aanpakstrategieën te oefenen. Om negen uur is er de dagopening, waarbij we filosoferen aan de hand van een kunstwerk, dat is afgeleid van een verhaal uit de Bijbel. Daarna werken we aan ons project. Thema’s zijn bijvoorbeeld muziek en de ruimte. Na de pauze kijken we naar het Jeugdjournaal met de dagelijkse stelling, waarover we met elkaar discussiëren tijdens debat. Rond de klok van elf uur is het tijd voor ‘wetenschap en techniek’ met uitdagende opdrachten met Kapla, Lego, programmeren, enz. Tijdens het vak ‘burgerschap’ besteden we aandacht aan ‘sociaal emotioneel leren’ via de Kanjerlessen. Na de middagpauze vervolgen we het programma met ‘Research’. Kinderen werken dan met hun zelfgekozen onderwerp aan hun persoonlijke leerdoelen. Hierbij denken we aan eigen leer- en ontwikkeldoelen als leren denken, leren leren, leren samenwerken en leren omgaan met perfectionisme en faalangst. Het expliciet werken aan executieve functies is hier ook onderdeel van. De kinderen nemen de researchmap mee naar de Radarschool en werken daar verder – onder begeleiding van de groepsleerkracht – aan hun opdrachten. Daarmee creëren we een doorgaande lijn van UnIQ naar de Radarschool. Rond half twee ruimen we op, evalueren de dag en eindigen met smartgames.

UnIQ en de Radarscholen

UnIQ is een ‘verlengstuk’ van de basisschool en biedt tijdelijk hulp aan kinderen, groepsleerkrachten en Intern Begeleiders. UnIQ is verantwoordelijk voor het werk in UnIQ en is een schakel in het ontwikkelproces van het kind. De school is te allen tijde (eind)verantwoordelijk voor het totale ontwikkelproces en het welbevinden van het kind.

Ambulante begeleiding

Om afstemming en continuïteit te bevorderen, wordt tijd besteed door de UnIQ-leerkracht aan ambulante begeleiding van groepsleerkrachten in de Radarscholen. Zij informeren elkaar over de ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen en stemmen onderwijs en begeleiding af. Bovendien wordt door UnIQ ondersteuning gegeven bij het ontwikkelen van schoolspecifiek plusbeleid op de Radarscholen. 

Ouders

Ouders worden in eerste instantie betrokken bij de aanmelding van de kinderen door middel van het invullen van het ouderformulier. Aan het begin van de periode worden ouders uitgenodigd voor een algemene informatieavond. Naast de wekelijkse informele contacten en de nieuwsbrieven worden ouders uitgenodigd voor een tussentijdse evaluatie (15 minutengesprek) en worden zij betrokken bij de evaluatie aan het eind van de periode.

Ouders zorgen voor vervoer van en naar de UnIQ-locatie in Zierikzee. Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan UnIQ, met uitzondering van een eventuele bijdrage voor het maken van een excursie.

Evaluatie

Aan het eind van elke periode worden doelen geëvalueerd met de groepsleerkracht, Intern Begeleider, kinderen en ouders. De resultaten van de evaluatie kunnen richtinggevend zijn voor onder andere verdere ontwikkeling van UnIQ en ambulante begeleiding.