Protocol schorsing en verwijdering Radarscholen.

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd, voor een korte tijd (interne ordemaatregel of schorsing) of voorgoed (verwijdering). Dat is wettelijk vastgelegd. De beslissing over de schorsing of verwijdering wordt genomen door de algemeen directeur van Radar.

We onderscheiden:

Interne ordemaatregel
Body
  1. Bij een eerste wangedrag van een leerling kan de school besluiten de leerling tijdelijk buiten de groep de plaatsen (time out). Het is een interne schorsing waarbij de leerling in een andere, (lagere) groep wordt geplaatst. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en de directie. In het gesprek wordt het wangedrag besproken en worden afspraken gemaakt ter voorkoming hiervan. Het verslag van dit gesprek wordt opgenomen in het leerlingdossier.
  2. Bij herhaling van het wangedrag wordt de leerling opnieuw tijdelijk buiten de groep of buiten de school geplaatst. Dat kan voor de verdere duur van de dag. Als de leerling buiten de school geplaatst wordt, wordt hij b.v. naar huis gestuurd. De school vergewist zich ervan dat de leerling buiten de school wel onder toezicht is b.v. dat de ouders de leerling opvangen. Ook nu worden de ouders direct op de hoogte gesteld. In een gesprek met leerkracht en directie wordt het wangedrag besproken en worden afspraken ter voorkoming gemaakt en in een verslag vastgelegd. Dit verslag wordt opgenomen in het leerlingdossier.
Schorsing
Body

Er is sprake van schorsing wanneer de leerling structureel wangedrag vertoont waardoor de veiligheid van de groep en het leerklimaat van de groep in gevaar komen of als er een verstoorde relatie is ontstaan tussen leerling en school en/of ouder en school. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen worden de groepsleerkracht, de leerling en de ouders/verzorgers gehoord. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Dit wordt opgenomen in het leerlingdossier.
Nadat betrokkenen zijn gehoord, kan de leerling voor maximaal 5 schooldagen worden geschorst. De schorsing wordt bij de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar gemeld. De school zorgt ervoor dat de schorsing geen achterstand in het leren tot gevolg heeft. Ze houdt daarom rekening met huiswerk en eventueel af te nemen toetsen. Ook worden er afspraken gemaakt voor de terugkeer op school (in het zgn. terugkeerdocument).

Mocht de schorsing niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt de leerling voor de tweede keer geschorst of wordt het proces van verwijdering ingezet.

Verwijdering
Body

Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag of als de relatie tussen school en leerling of ouders/verzorgers onherstelbaar beschadigd is, wordt overgegaan tot verwijdering. Ook kan van verwijdering sprake zijn wanneer de school niet de nodige speciale zorg kan bieden. Voordat het verwijderingsbesluit wordt genomen hoort de algemeen directeur de leerkracht, en de ouders/verzorgers. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt gestuurd naar de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk over het voorgenomen verwijderingsbesluit en vermeldt de mogelijkheid om bezwaar te maken binnen 6 weken na dagtekening bij de Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en verwijdering (info@onderwijsgeschillen.nl). Het bevoegd gezag neemt binnen 4 weken een voorgenomen besluit. Het definitieve besluit wordt genomen nadat het advies van de Tijdelijke geschillencommissie Toelating en verwijdering is ontvangen.

Tot verwijdering kan de school alleen overgaan wanneer er een andere school is gevonden die de leerling wil toelaten. De school vraagt aan de nieuwe school een ondertekende bereidheidverklaring. De ouders/verzorgers zijn niet verplicht hun kind op de aangewezen school aan te melden. Ze kunnen zelf ook een andere school zoeken. Daarbij moeten ze voorkomen dat hun kind regulier onderwijs ontvangt.