Radar zorgaanbod

Body

Radarscholen bieden voor elk kind bijzonder onderwijs aan. Dat betekent dat het onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van uw kind. Behalve het reguliere aanbod is er een aanbod voor leerlingen die meer oefenen en ondersteuning nodig hebben en voor leerlingen die meer en/of moeilijkere leerstof aan kunnen. Alle Radarscholen hebben daarvoor de inzet van de Intern begeleider. De leerkracht stelt voor zijn/haar groep een groepsplan op waarin beschreven staat wat welke leerling nodig heeft. Sommige leerlingen hebben meer nodig dan het gewone aanbod. Dit extra aanbod kan worden aangeboden door de school. De ondersteuning kan plaatsvinden via het Samenwerkingsverband, waarin voor de leerling een zorgarrangement wordt aangevraagd. Dat kan alleen wanneer de school “handelingsverlegen” is.

Binnen Radar is een kindercoach werkzaam die kan worden ingeschakeld wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert. Daarnaast heeft elke school de beschikking over de zgn. Pittige Plustorens voor meer- en hoogbegaafden.