Missie en Visie

Missie
Body

Radar verzorgt Christelijk primair onderwijs op Schouwen-Duiveland en heeft als doel dit in stand te houden. Haar bestaansrecht ligt namelijk in haar grondslag, de bijbel als het Woord van God. Dit bevat de boodschap van Gods reddende Liefde. Een boodschap die kleurt wie we zijn en hoe we ons onderwijs inrichten, vorm geven en hoe we met elkaar samenwerken. De missie is kernachtig verwoord in het motto:

“Voor elk kind Bijzonder”

Bijzonder betekent voor ons:

 • eigentijds christelijk onderwijs, onderwijs vanuit de Bijbel – als bijzondere schat, waarin de boodschap van Liefde en redding te vinden is die we belangrijk vinden voor ieder mens. Dit wordt zichtbaar in een kwalitatief verantwoord en eigentijds aanbod van Bijbelverhalen, vieringen, activiteiten en liederen en het beoefenen en uitdragen van onze op de bijbel geïnspireerde waarden;
 • uniek, elk kind is uniek geschapen en mag er zijn. We kijken daarom naar elk kind bijzonder;
 • op maat, omdat elk kind uniek is, verdiend het onderwijs dat de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt neemt;
 • onderscheidend en vernieuwend;
   

Vanuit onze grondslag kleuren we onze kernwaarden in. Die geven aan hoe wij binnen en buiten Radar met elkaar om willen gaan. Het zijn de mensen die verbinden, verschillen vieren en kansen vergroten. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op onze levensbeschouwelijke identiteit, onderwijskundig en pedagogisch-didactische identiteit en de context waarin we werken en leven.

 • Betere wereld Wij willen leerlingen nu en in de toekomst een bijdrage laten leveren aan een betere wereld, dichtbij en ver weg. We denken groot en beginnen klein. Vanuit de Bijbel willen we de kinderen zorg bijbrengen voor wie kwetsbaar is en verantwoordelijkheid geven voor elkaar en de schepping.
 • Samen / verbinden Wij willen samenwerken met anderen en ons verbinden met de omgeving waarin de scholen staan.
 • Zorgzaam Wij willen goed zorgen voor elke medewerker en elke leerling en leren onze leerlingen zorgzaam voor anderen te zijn.
 • Uniek Elk kind is uniek en wordt gewaardeerd om wie het is. Uniek in de ogen van de Schepper, uniek in ontwikkeling, uniek in karakter, talenten en mogelijkheden
 • Veiligheid Wij bieden – en zorgen met elkaar voor – een veilig leer- en leefklimaat voor iedereen.
 • Uitdagen We dagen elke leerling en elke medewerker uit om zijn/haar talenten te ontwikkelen.
Visie
Body

Radar staat voor Kindgericht onderwijs. Komende jaren willen we dit met elkaar realiseren. Wat verstaan wij onder Kindgericht onderwijs en waar werken we komende jaren aan?

Elk kind is voor ons uniek – uniek geschapen – , met zijn eigen talenten en kansen. Het optimaal ontwikkelen van die talenten, kwaliteiten en kansen van elk kind bijzonder, is het uitgangspunt van ons onderwijs. Daarbij dragen we zorg voor een ononderbroken ontwikkeling en houden we zoveel mogelijk rekening met de behoeften, interesses en leerstijl van elk kind. Dat vraagt om onderwijs op het niveau van het kind. Onderwijs dat uitdaagt, motiveert, veel variatie kent en plaatsvindt in een betekenisvolle omgeving. Daarin is sprake van vormen van samenwerkend, coöperatief, onderzoekend leren en thematisch en projectmatig werken. De 21e century skills zijn daar integraal onderdeel van.
We betrekken het kind zoveel mogelijk bij zijn/haar eigen leerproces. De leerkracht handelt daarin als coach, waarbij er een wisselwerking is in de regie over de ‘eigen ontwikkeling’: een vorm tussen leerling-volgend en leerkracht-gestuurd. Daarbij zijn de ontwikkeling van meta-cognitieve vaardigheden van het kind belangrijk.
We maken gebruik van vormen van gepersonaliseerd leren* en gebruiken ICT om leerlingen bij hun leerproces zoveel mogelijk te ondersteunen.