Informatie van A - Z

Op alfabet vind u hier allerlei informatie over de organisatie.

Body

Aansprakelijkheid leerlingen/ouders

Voor kinderen tot 14 jaar zijn de ouders of aangewezen voogd(es) aansprakelijk voor de daden van het kind. Voor schade aan een derde toegebracht door een fout van het kind beneden de 14 jaar is degene die het ouderlijk gezag uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij het gedrag van het kind niet heeft belet.
De school is verantwoordelijk voor de kinderen bij alle activiteiten die in het schoolplan zijn opgenomen vanaf het moment dat de school is opengesteld (15 minuten voor schooltijd) tot het moment waarop de school dichtgaat (15 minuten na schooltijd). Radar heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten via Versus met Raetsheren verzekeringsmakelaars. Daarin zijn alle activiteiten begrepen die in het schooljaar zijn genoemd en worden georganiseerd door de school.

Betrokkenheid ouders

Ouders van onze leerlingen kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het onderwijs. Dat kan door deel te nemen in diverse geledingen zoals ouderraad, medezeggenschapsraad, of deelname in het bestuur. Om u betrokken te laten zijn geven alle Radarscholen regelmatig een nieuwsbrief uit waarin u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen binnen de school. Tevens voorziet de website in de nodige informatie.
Natuurlijk wordt u betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Daartoe ontvangt u uitnodigingen voor contactmomenten, ouderavonden en bijzondere activiteiten.
We zijn benieuwd naar uw ervaringen met ons onderwijs. Daarom wordt eens in de vier jaar een tevredenheidsmeting uitgezet in de Radarscholen. De uitkomsten worden gebruikt voor het maken van nieuwe plannen. Uw stem telt daarin mee.

Buitenschoolse opvang

Kibeo te Goes, verzorgt een dekkend aanbod van voor- en naschoolse opvang voor alle scholen van Radar. Voor informatie over het specifieke aanbod per school kunt u zich wenden tot de directeur van de school. Zie ook www.kibeo.nl  

Burgerservicenummer

Voor het onderwijs heet het unieke nummer per leerling “het persoonsgebondennummer” (PGN). Voor dit nummer wordt het burgerservicenummer gebruikt. Als een leerling geen sofinummer of burgerservicenummer heeft, wordt een leerling een vervangend nummer toegekend: een onderwijsnummer.
Zonder persoonsgebonden nummer kan de school uw kind niet inschrijven.
Zie ook AVG (in menu).  

Kleding op school

Op onze scholen is vrijheid van kleding. We verwachten dat leerlingen en medewerkers zich zodanig kleden dat daarvan geen aanstootgevende werking uitgaat.

Lesuitval / Vervangende leerkracht

De school verzorgt onderwijs op de aangegeven schooltijden. Bij ziekte van een leerkracht zal de school vervanging zoeken. Radar heeft daarvoor een aantal eigen mensen geplaatst in het Transfer Centrum Onderwijs Zeeland (TCOZ). Zo proberen we goede oplossingen bij ziekte te kunnen aanbieden. Naast eigen mensen, kunnen soms ook collegae van ander besturen worden ingezet. Wanneer er geen extra mensen beschikbaar zijn moet de school soms ook andere oplossingen kiezen. Daarbij valt te denken aan het verdelen van de leerlingen over andere groepen, of de inzet van ambulante medewerkers. In het uiterste geval, wanneer de school geen verantwoorde oplossing kan vinden, krijgen de leerlingen vrij en worden ze naar huis gestuurd. De school doet dat nadat met elke ouder/verzorger van de leerlingen contact is opgenomen.

Lidmaatschap Radar

Leden van de vereniging zijn allen die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Voorwaarden tot het lidmaatschap zijn: betuiging van instemming met de omschreven grondslag en bereidheid tot het betalen van de contributie.  
Het lidmaatschap is persoonsgebonden, dat wil zeggen dat dit alleen geldt voor diegene die zich aanmeldt. Het betreft derhalve geen “gezinslidmaatschap”. Voor aanmelding: neem contact op met de directeur van de school.  

Omgangsregels

We leven en werken vanuit de Bijbel en het geloof in God. Deze bron geeft richting aan onze omgang met de kinderen en met elkaar. Dat betekent dat we elkaar respecteren zoals we zijn en elkaar steunen en hulp bieden waar dat kan. Daarin proberen we te leven vanuit onze opdracht tot naastenliefde.

Onderwijsinspectie

Onze scholen vallen onder het toezicht van de Rijksinspectie. Op grond van resultaten, plannen en bezoeken beoordelen zij de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Op de website van de onderwijsinspectie is een samenvatting gegeven van de bevindingen van de inspectie over onze onderwijskwaliteit.

Onderwijstijd

De wet op het primair onderwijs heeft bepaald dat elk kind in 8 jaar basisonderwijs minimaal 7520 uren onderwijs moet hebben ontvangen. Dat is gemiddeld minimaal 960 uur les per groep per jaar.
Radar heeft op al haar scholen een nieuw lestijdenmodel: het 5-gelijke-dagen-model. Elke dag is hetzelfde: start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur (of een lichte variatie hierop). Leerlingen eten op school. Na schooltijd is er opvang of naschoolse activiteit mogelijk.

Ouderbijdrage

Om extra activiteiten voor uw kinderen te organiseren, waarvoor we geen subsidie ontvangen, vragen we u een vrijwillige ouderbijdrage van € 56,50 per kind per jaar. Het bestuur int de bijdragen jaarlijks. Dit gebeurt geheel digitaal. De gelden worden beschikbaar gesteld aan de ouderraden na het indienen van een begroting.  

Pestprotocol

Elke kind moet opgroeien en ontwikkelen in een veilige omgeving. Radarscholen werken continue aan die veilige omgeving. De manier hoe we dat doen en hoe we omgaan met incidenten of pestgedrag, staat beschreven in ons Veiligheidsplan.

Samenwerkingsverband

Alle Radarscholen maken deel uit van het samenwerkingsverband Kind-op-1, van de Oosterschelderegio. In dit samenwerkingsverband wordt de zorg aan alle leerlingen afgestemd. Vanuit het samenwerkingsverband wordt aandacht besteed aan noodzakelijke ontwikkelingen, zorgstructuur, jaarplan, ondersteunende activiteiten en scholing.

Schoolplan

Planning en structurering van de onderwijsontwikkeling is belangrijk. Deze planning is neergelegd in een schoolplan. Dit schoolplan is geldig voor een periode van 4 jaar. Het huidige schoolplan is geldig van 2019- 2023. Elke school beschrijft daarin de te verwachten ontwikkeling voor de komende 4 jaar. Per jaar is er een actieplan dat wordt uitgevoerd. Jaarlijks worden de resultaten besproken. De evaluatie is een onderdeel voor het nieuwe actieplan.

Seksuele intimidatie

Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig voelen. Seksuele intimidatie leidt tot gevoelens van onveiligheid. Iedereen die op school werkt en leert heeft recht op bescherming tegen seksuele intimidatie. Bestrijding is dan ook erg van belang.  
Onze scholen hebben daartoe een klachtenregeling (zie, menu). Tevens is het mogelijk contact op te nemen met de speciale vertrouwensinspecteur voor het onderwijs: Inspectie van het onderwijs, info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (lokaal tarief).

Sponsoring

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring.

Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  •     Gesponsorde lesmateriaal
  •     Advertenties
  •     Uitdelen van producten
  •     Sponsoren van activiteiten

Bij eventuele sponsoring hanteren we de volgende uitgangspunten:

  •     Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  •     Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  •     Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van de sponsormiddelen.

Stagiaires

Op de Radarscholen geven we nieuwe, aankomende leerkrachten graag de mogelijkheid om het vak te leren. Op onze scholen doen ze ervaring op en leren de kneepjes van het vak. Onze stagiaires komen van de Hogeschool Zeeland, CHE te Ede, Driestar te Gouda en het ROC Zeeland. Onze stagiaires onderschrijven/respecteren de doelstellingen van de vereniging.
Per 1-9-2020 werken we samen met de CHE. We bieden via de praktijkpabo de mogelijkheid aan om in de eigen regio de opleiding te volgen (op één dag college’s op de CHE na).  

Statuten vereniging

Onze vereniging Radar is belast met het bestuur en beheer van onze school. Onze vereniging is opgericht op 1 januari 2006 uit een fusie van de vereniging ter bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs te Zierikzee en de Vereniging voor PCO Schouwen-Duiveland.

Grondslag: (vastgelegd in artikel 2 van de statuten): “De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord volgens het reformatorisch belijden, zoals uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid.”

Doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel het geven van onderwijs zonder winstoogmerk door oprichting en instandhouding van Christelijke scholen voor basisonderwijs op Schouwen-Duiveland.

Zij probeert dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en voorts met andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

Toelaten leerlingen

Alle Radarscholen zijn open christelijke scholen. Dat houdt in dat alle leerlingen, die de basisschoolleeftijd hebben, als leerling op onze scholen kunnen worden ingeschreven. Omdat onze scholen onderwijs verzorgen vanuit positief christelijke beginselen, verwachten we dat ouders deze doelstellingen van harte onderschrijven of respecteren. In het intakegesprek met de directeur wordt hierover gesproken.

Wanneer een leerling met een handicap wordt aangemeld wordt, in het belang van de leerling, afgewogen of de leerling die zorg en ondersteuning kan ontvangen, die hij/zij nodig heeft. Daarbij spelen, groepsgrootte, aard van de handicap, aantal zorgleerlingen in de groep, ontwikkelingsperspectief van de leerling een belangrijke rol.

Vertrouwenspersoon

In geval van ontevredenheid of meningsverschil kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van het bestuur, Mw. J. Timmermans, Kokmeeuwstraat 29, 4301 WP Zierikzee, 0111 416541